۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

اقتصاد و مدیریت شناختی(بخش دوم)

ارائه دهنده :  مریم بیدسوخته نظام آبادی ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :اقتصاد و مدیریت […]
۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

اقتصاد و مدیریت شناختی(بخش اول)

ارائه دهنده :  مریم بیدسوخته نظام آبادی ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :اقتصاد و مدیریت […]
۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

?IS THE WORLD A PROGRAM

ارائه دهنده :   محمد اسعدی ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :?IS THE WORLD A PROGRAM […]
۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

مغز دوم و محور روده-مغز

ارائه دهنده :   دکتر مرتضی علی اشرفی ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :مغز دوم و […]
۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

شناخت در بدن مندی

ارائه دهنده :   دکتر احمد رضا همتی مقدم ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :شناخت […]
۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

پردازش و کنترل زبانی در گویشوران دوزبانه: رویکرد عصب روانشناسی زبان

ارائه دهنده :   دکترمهدی پورمحمد ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :پردازش و کنترل زبانی […]
۱۰ فروردین, ۱۳۹۹

مبانی عصب روان شناسی اعتیاد‌های رفتاری

ارائه دهنده :   محمد صادق انیسی ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :مبانی عصب روان […]
۹ فروردین, ۱۳۹۹

تحلیل و بررسی ماهیت عصب روانکاوی

ارائه دهنده :  فائزه اکبری دانلود rt.m4a ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :تحلیل و بررسی […]
۹ فروردین, ۱۳۹۹

بررسی مقدماتی نسبت علوم شناختی و فلسفه، در بستر جامعه علمی ایران

ارائه دهنده : امیر محمد موسوی ژورنال کلاب های کلینیک مغز و شناخت با همکاری موسسه آموزش عالی علوم شناختی با موضوع :بررسی مقدماتی نسبت علوم […]